เทศกาลกินเจ ปี 2556 รวมแหล่งกินเจ 2556

เทศกาลกินเจ ปี 2556 รวมแหล่งกินเจ 2556

เทศกาลกินเจ ปี 2556 รวมแหล่งกินเจ 2556

พิธีกรรมที่พุทธบริษัทไทยเชื้อสายจีนถือปฏิบัติมาแล้วนับสิบ นับร้อยปี “เทศกาลกินเจ” ตรงกับ วันที่ 1 เดือน 9 ถึงวันที่ 9 เดือน 9 ตามจันทรคติ ของปฏิทินจีน หรือตั้งแต่วันที่ 5 – 13 ตุลาคม 2556 พุทธบริษัทจีนจะไม่กินเนื้อสัตว์ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทำให้ได้ช่วยชีวิตสัตว์ไว้ได้ส่วนหนึ่ง เนื่องจากมีการฆ่าสัตว์น้อยลง ผู้คนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาจะพากันสละกิจโลกียวัตร และ พากันนุ่งห่มเสื้อผ้าสีขาวเข้าวัด เข้าโรงเจ พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนบำเพ็ญศีลสมาทาน ทำบุญทำทาน ถือศีลกินเจเป็นเวลา 9 วัน

เกร็ดความรู้”กินเจ”โดย อ.วิโรจน์

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

เจ มาจากคำในภาษาจีนมีความหมายทางพระพุทธศาสนาว่า “อุโบสถ” และคำว่ากินเจ ตามความหมายที่แท้จริงก็คือการกินอาหารก่อนเที่ยงวัน หรือชาวพุทธศาสนาถือ  “อุโบสถศีล” ที่เรียกว่า การรักษาศีล 8 ของคฤหัสถ์ นั่นเอง  การกินเจนั้น  หลายคนคิดว่าเป็นเพียงแค่การละเว้นเนื้อสัตว์เท่านั้น  แต่แท้ที่จริงแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่การละเว้นเนื้อสัตว์เท่านั้น ยังมีข้อปฏิบัติในช่วงเทศกาลกินเจ อีกหลายอย่าง

 

เทศกาลกินเจ ปี 2556 รวมแหล่งกินเจ 2556

เทศกาลกินเจ ปี 2556 รวมแหล่งกินเจ 2556

การกินเจ  คือ การบริโภคแต่อาหารจำพวกพืชผัก และ ผลไม้เป็นหลัก   ไม่กินพืชผักที่มีกลิ่นหอม หรือ เผ็ดร้อนอันจะนำมาซึ่งกามกิเลส  เช่น  หัวหอม  กระเทียม  ละเว้นไม่กระทำกิจใด ๆ อันนำมาซึ่งการเบียดเบียนเดือดร้อนให้เกิดแก่สัตว์โลก คือการไม่เอา ชีวิต เลือด เนื้อของสัตว์โลกให้มาเป็นของเรา     โดยทั่วไป  ผู้ที่จะเข้าสู่เทศกาลนี้   จะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมพอสมควร  นอกจากเรื่องอาหารการกินแล้ว ผู้ที่ถือเคร่ง  จะไม่ข้องแวะทางโลกียวิสัย   คิด  และ ทำแต่สิ่งที่ดี  ระมัดระวังสำรวมในการพูดจา  รักษาศีล 5   รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาอารมณ์ให้คงที่  ทำบุญ ทำทาน  นุ่งขาว ห่มขาว  ดังนั้น การกินเจ ถือเป็นการชำระล้างทั้งทางร่างกาย และ จิตใจ ผู้ที่ถือศีลกินเจจะต้องเปี่ยมไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

เทศกาลกินเจ ปี 2556 รวมแหล่งกินเจ 2556

เทศกาลกินเจ ปี 2556 รวมแหล่งกินเจ 2556

งานเทศกาลกินเจหาดใหญ่อาเซียน จ.สงขลา

YouTube Preview Image

เริ่มแล้วเทศกาลถือศีลกินเจที่สงขลา บรรยากาศงานคึกคัก!

YouTube Preview Image

 

เทศกาลกินเจ    มาจากคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมา  และ มาจากคำสอนตามความเชื่อทางศาสนาพุทธฝ่ายนิกายมหายาน  เป็นกุศโลบายให้คนทำความดี  แต่คนรุ่นหลังได้มีการเพิ่มเติมเสริมแต่งพิธีการ เพื่อให้เกิดความขลัง  ให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น จึงทำให้กลายเป็นเทศกาลที่ต้องใช้เงินมากมายในการประกอบพิธีให้ครบถ้วนอีกความเชื่อหนึ่ง  มาจากการบูชาดาวนพเคราะห์ทั้งปวงตามความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานของจีน   ที่ถือการทำบุญทำทานแก่ผู้ยากจน  เป็นที่นิยมมาแต่โบราณ   เชื่อกันว่าการกินเจนั้นให้ผลดีทางด้านจิตใจ  เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์  ได้แผ่เมตตา กรุณา ช่วยชีวิตให้แก่สัตว์ให้รอดตายได้จริง ๆ  จากตอนหนึ่งในหนังสือ “ประวัติการกินเจ” ของอาจารย์เสถียร  โพธินันทะ  พิมพ์โดยโรงเจฮั่วเฮียง  ท่านกล่าวถึงประวัติการกินเจเดือนเก้าจีนไว้มีใจความว่า

พิธีการกินเจเดือนเก้าตามปฏิทินจีนทุก ๆ  ปี  มีกำหนด 9 วันนั้น  ลัทธิมหายานในพุทธศาสนา  อธิบายว่า เป็นการประกอบพิธีกรรม สักการบูชาพระพุทธเจ้า 7 พระองค์ กับ พระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์  รวมเป็น 9 พระองค์  หรือ นัยหนึ่งคือ “ดาวพระเคราะห์ทั้ง 9”  ซึ่งในพระสูตร “ปั๊กเต้าโก้วฮุดเซียวไจเอี่ยงซิ่วเมียวเกง”  ได้เอ่ยนามไว้  และ  ได้แบ่งภาคต่อ ๆ มาเป็น ดาวนพเคราะห์คือ 1. ดาวไท่เอี๊ยงแช คือพระอาทิตย์2. ดาวโถ่วแช คือดาวพระเสาร์3. ดาวลอเกาแช  คือพระราหู4. ดาวโกยโต๋วแช คือพระเกตุ5. ดาวไท้อิมแช คือพระจันทร์6. ดาวฮวยแช  คือดาวพระอังคาร7. ดาวจุ้ยแช  คือดาวพระพุทธ8. ดาวบักแช  คือดาวพฤหัสบดี9. ดาวกิมแช  คือดาวพระศุกร์

เทพเจ้าทั้ง 9  ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์   พุทธบริษัทจีนจึงพากันเรียกว่า “ เก๋าอ๊วง ” หรือ “กิ๋วอ๊วง”  หมายถึง   นพราชา  (พระราชา 9 พระองค์)

เมื่อถึงวันขึ้น  1  ค่ำ เดือน 9  ตามจันทรคติจีน   เทพเจ้าทั้ง 9 จะผลัดเปลี่ยนกันมาตรวจโลก คอยให้คุณให้โทษแก่ประชาชนทั่วไป  ด้วยความที่ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา  ถึงพร้อมด้วยความบริบูรณ์ทางธรรม สอดส่องควบคุมทุกข์สุขของสัตว์โลก    บัณฑิตโบราณจึงบัญญัติไว้ว่า  พิธีกรรมบูชาดาวนพเคราะห์   เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ  ให้พุทธบริษัทมาประชุมบำเพ็ญกุศลวัตรถวายพุทธบริโภค  รักษาศีล  สดับฟังพระอภิธรรม และ ธรรมเทศนา  บริจาคไทยทาน  ทิ้งกระจาด และ ลอยกระทงแผ่กุศลแก่สัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากในนรกอเวจี  และปล่อยนก ปล่อยปลา  ปล่อยเต่า เป็นต้น

การถือศีลกินเจในเทศกาลกินเจเดือน 9  ตามปฏิทินจีนตามข้างต้นนั้น  เป็นความเชื่อที่ถือกันมาแต่โบราณ   เป็นกุศโลบายของนักปราชญ์   ราชบัณฑิต ผู้มีกุศลจิตในสมัยนั้นที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ในศีลในธรรม   ถือศีลกินเจ  ทำบุญทำทานเพื่อให้จิตใจอ่อนโยน    มีความเมตตากรุณาต่อมวลสัตว์โลกทั้งหลาย    แม้ความเชื่อจะต่างกัน  แต่ผลแห่งการกระทำนั้นคือจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ  บุคคลทั่วไปควรจะลดละอกุศลกรรมทั้งมวล  สะสมแต่สิ่งที่ดีงาม   เพื่อรับพรจากเทพเจ้าทั้ง 9 พระองค์  ก็จักทำให้จิตใจเบิกบาน  ผ่องแผ้ว มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไป

กินเจ-56

กินเจ-ไม่อ้วน

 

ต้อนรับเทศกาลกินเจมหามงคล ปรุง 3 เมนูเจอร่อยได้สุขภาพดี ง่ายๆด้วยตนเอง

YouTube Preview Image

อาหารเจ เมนูเจ 2556

YouTube Preview Image

อาหารเจ-เซเว่น

ขนม-เจ

กินเจ-ซีพี2

กินเจ-mk

กินเจ-ยาโยอิ

เทศกาลกินเจ ปี 2556

j-food

เทศกาลกินเจ ปี 2556 รวมแหล่งกินเจ 2556

เทศกาลกินเจ ปี 2556 รวมแหล่งกินเจ 2556

รวมแหล่งกินเจ 2556

สถานที่จัดงานเทศกาลกินเจ 2556 จากทั่วประเทศไทย

เทศกาลถือศีลกินเจเยาวราช << คลิกดูรายละเอียด

ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดตรัง ประจำปี 2556 << คลิกดูรายละเอียด

126 ปีเทศกาลถือศีล กินเจ เมืองจันท์ ผักปลอดสารพิษ << คลิกดูรายละเอียด

ประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) จังหวัดภูเก็ต  << คลิกดูรายละเอียด

เทศกาลกินเจจังหวัดกระบี่ << คลิกดูรายละเอียด

เทศกาลกินเจ หาดใหญ่ << คลิกดูรายละเอียด

ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร << คลิกดูรายละเอียด

งานมหากุศล อิ่มบุญ อิ่มใจ เทศกาลกินเจ เมืองพัทยา << คลิกดูรายละเอียด

งานเทศกาลกินเจ จังหวัดนครสวรรค์ << คลิกดูรายละเอียด

เมกาบางนา ต้อนรับเทศกาลกินเจ หลากหลายเมนูสุขภาพ << คลิกดูรายละเอียด

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

เทศกาลกินเจ 2556 รวบรวมงานกินเจจากทั่วประเทศ เทศกาลกินเจ 2556 รวบรวมงานกินเจจากทั่วประเทศ

ที่มา : mthai.com, kapook.com

ข่าวด่วนวันนี้, ข่าวเด่นวันนี้ ข่าวใหม่รวมเรื่องน่าสนใจ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
- 2013-10-4 10:31:04 คนอ่าน 3,271 คน