วันหยุดปี 2556 ปฏิทินปี 2556 วันสำคัญ ประจำปี 2556 รวมไว้ที่นี่แล้วจ้า

วันหยุดประจำปี 2556 ปฏิทินปี 2556 วันสำคัญ ประจำปี 2556 รวมไว้ที่นี่แล้วจ้า

วันหยุด 2556

วันหยุด 2556

 วันหยุด (ธนาคาร และ ราชการ) ประจำปี 2556

 

วันสำคัญ ประจำปี 2556

 

วันหยุดราชการและ วันหยุดธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2556 วันหยุดราชการ2556  วันหยุดธนาคาร2556

 • วันอังคาร 1 มกราคม 2556 วันขึ้นปีใหม่  วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2556 วันมาฆบูชา วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันเสาร์ 6 เมษายน 2556 วันจักรี  วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันจันทร์ 8 เมษายน 2556 วันหยุดชดเชย วันจักรี วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันเสาร์ 13 เมษายน 2556 วันสงกรานต์ วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2556 วันสงกรานต์ วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันจันทร์ 15 เมษายน 2556 วันสงกรานต์ วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันอังคาร 16 เมษายน 2556 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันพุธ 1 พฤษภาคม 2556 วันแรงงาน วันหยุด วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2556 วันฉัตรมงคล วันหยุดราชการ
 • วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2556 วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล วันหยุดราชการ
 • วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2556 วันพืชมงคล วันหยุดราชการ
 • วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2556 วันวิสาขบูชา วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันจันทร์ 1 กรกฎาคม 2556 วันหยุดภาคครึ่งปี (ธนาคาร) วันหยุดธนาคาร
 • วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2556 วันอาสาฬหบูชา วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันอังคาร 23 กรกฎาคม 2556 วันเข้าพรรษา วันหยุดราชการ
 • วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2556 วันแม่  วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันพุธ 23 ตุลาคม 2556 วันปิยมหาราช วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2556 วันพ่อ วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันอังคาร 10 ธันวาคม 2556 วันรัฐธรรมนูญ วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันอังคาร 31 ธันวาคม 2556 วันสิ้นปี วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร และวันสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2556

วันหยุดวันสำคัญต่างๆใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้บันทึกข้อมูลล่วงหน้าตามข้อกำหนดวันสำคัญปรกติ และจะตรวจสอบความถูกต้อง อย่างละเอียดอีกครั้งปีต่อปี หลังจากมีประกาศ กรมการศาสนา , สำนักพระราชวัง , ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยประมาณช่วง กันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ระหว่างปีอาจมีแก้ไขวันหยุดเพิ่มเติม ตามประกาศ ครม. เป็นครั้งๆไป

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายวันหยุด และวันหยุดชดเชย

หลักของวันหยุดราชการ
ถ้ามีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อกัน 2 วันที่ตรงกับวันเสาร์ – อาทิตย์ จะให้หยุดชดเชยเพียงวันเดียวในวันทำงานปกติ ยกเว้นว่าจะมีประกาศจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีไป .. จาก มาตรา ๒๙ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่ระบุว่า “หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป”

วันหยุดตามประเพณีมีถึง 17 วัน แต่กฎหมายบอกว่าไม่น้อยกว่า 13 วัน ถ้าหน่วยงานเอกชนใดจะเลือกเพียง 13 วัน ก็ต้องพิจารณากันเอง ดังนี้ วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันจักรี วันสงกรานต์ 3 วัน วันแรงงานแห่งชาติ วันฉัตรมงคล (วันพืชมงคล ธนาคารไม่หยุด) วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา (วันเข้าพรรษา ธนาคารไม่หยุด) วันแม่ วันปิยมหาราช วันพ่อ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันสิ้นปี

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีสาระสำคัญดังนี้
1. วันทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 6 วัน
2 . กำหนดเวลาทำงานปกติในทุกประเภทไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน หรือไม่เกิน 48 ชั่วโมง / สัปดาห์
ถ้าเป็นการทำงานอันตรายต่อสุขภาพตามกฏกระทรวง กำหนดให้ทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมง / วัน หรือไม่เกิน 42 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 . กำหนดเวลาพักระหว่างวันทำงาน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง อาจตกลงพักน้อยกว่าครั้งละ 1 ชั่วโมงก็ได้ แต่รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง / วัน
4 . กำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน ห่างกันไม่เกิน 6 วัน และวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน (รวมวันแรงงานแห่งชาติแล้ว) สำหรับวันหยุดผักผ่อนประจำปี ไม่น้อยกว่า 6 วันทำการ เมื่อลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี
http://www.phuketlabour.org/law.htm

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฯ มาตรา ๒๙ กำหนดว่า ” ให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ให้นายจ้างพิจารณากำหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจำปีวันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดตามประเพณีได้เนื่องจากลูกจ้างทำงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าจะหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจ้างจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ก็ได้”
http://law.siamhrm.com/?file=law-020

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.myhora.com  และ http://www.thaiall.com

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
- 2012-11-8 3:07:53 คนอ่าน 12,814 คน