วันหยุดปี 2556 ปฏิทินปี 2556 วันสำคัญ ประจำปี 2556 รวมไว้ที่นี่แล้วจ้า

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Google+0

วันหยุดประจำปี 2556 ปฏิทินปี 2556 วันสำคัญ ประจำปี 2556 รวมไว้ที่นี่แล้วจ้า

วันหยุด 2556

วันหยุด 2556

 วันหยุด (ธนาคาร และ ราชการ) ประจำปี 2556

 

วันสำคัญ ประจำปี 2556

 

วันหยุดราชการและ วันหยุดธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2556 วันหยุดราชการ2556  วันหยุดธนาคาร2556

 • วันอังคาร 1 มกราคม 2556 วันขึ้นปีใหม่  วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2556 วันมาฆบูชา วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันเสาร์ 6 เมษายน 2556 วันจักรี  วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันจันทร์ 8 เมษายน 2556 วันหยุดชดเชย วันจักรี วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันเสาร์ 13 เมษายน 2556 วันสงกรานต์ วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2556 วันสงกรานต์ วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันจันทร์ 15 เมษายน 2556 วันสงกรานต์ วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันอังคาร 16 เมษายน 2556 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันพุธ 1 พฤษภาคม 2556 วันแรงงาน วันหยุด วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2556 วันฉัตรมงคล วันหยุดราชการ
 • วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2556 วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล วันหยุดราชการ
 • วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2556 วันพืชมงคล วันหยุดราชการ
 • วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2556 วันวิสาขบูชา วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันจันทร์ 1 กรกฎาคม 2556 วันหยุดภาคครึ่งปี (ธนาคาร) วันหยุดธนาคาร
 • วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2556 วันอาสาฬหบูชา วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันอังคาร 23 กรกฎาคม 2556 วันเข้าพรรษา วันหยุดราชการ
 • วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2556 วันแม่  วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันพุธ 23 ตุลาคม 2556 วันปิยมหาราช วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2556 วันพ่อ วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันอังคาร 10 ธันวาคม 2556 วันรัฐธรรมนูญ วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร
 • วันอังคาร 31 ธันวาคม 2556 วันสิ้นปี วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร

วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร และวันสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2556

วันหยุดวันสำคัญต่างๆใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้บันทึกข้อมูลล่วงหน้าตามข้อกำหนดวันสำคัญปรกติ และจะตรวจสอบความถูกต้อง อย่างละเอียดอีกครั้งปีต่อปี หลังจากมีประกาศ กรมการศาสนา , สำนักพระราชวัง , ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยประมาณช่วง กันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ระหว่างปีอาจมีแก้ไขวันหยุดเพิ่มเติม ตามประกาศ ครม. เป็นครั้งๆไป

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายวันหยุด และวันหยุดชดเชย

หลักของวันหยุดราชการ
ถ้ามีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อกัน 2 วันที่ตรงกับวันเสาร์ – อาทิตย์ จะให้หยุดชดเชยเพียงวันเดียวในวันทำงานปกติ ยกเว้นว่าจะมีประกาศจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีไป .. จาก มาตรา ๒๙ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่ระบุว่า “หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป”

วันหยุดตามประเพณีมีถึง 17 วัน แต่กฎหมายบอกว่าไม่น้อยกว่า 13 วัน ถ้าหน่วยงานเอกชนใดจะเลือกเพียง 13 วัน ก็ต้องพิจารณากันเอง ดังนี้ วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันจักรี วันสงกรานต์ 3 วัน วันแรงงานแห่งชาติ วันฉัตรมงคล (วันพืชมงคล ธนาคารไม่หยุด) วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา (วันเข้าพรรษา ธนาคารไม่หยุด) วันแม่ วันปิยมหาราช วันพ่อ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ วันสิ้นปี

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีสาระสำคัญดังนี้
1. วันทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 6 วัน
2 . กำหนดเวลาทำงานปกติในทุกประเภทไม่เกิน 8 ชั่วโมง / วัน หรือไม่เกิน 48 ชั่วโมง / สัปดาห์
ถ้าเป็นการทำงานอันตรายต่อสุขภาพตามกฏกระทรวง กำหนดให้ทำงานไม่เกิน 7 ชั่วโมง / วัน หรือไม่เกิน 42 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 . กำหนดเวลาพักระหว่างวันทำงาน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง อาจตกลงพักน้อยกว่าครั้งละ 1 ชั่วโมงก็ได้ แต่รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง / วัน
4 . กำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน ห่างกันไม่เกิน 6 วัน และวันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน (รวมวันแรงงานแห่งชาติแล้ว) สำหรับวันหยุดผักผ่อนประจำปี ไม่น้อยกว่า 6 วันทำการ เมื่อลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี
http://www.phuketlabour.org/law.htm

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฯ มาตรา ๒๙ กำหนดว่า ” ให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ให้นายจ้างพิจารณากำหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจำปีวันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดตามประเพณีได้เนื่องจากลูกจ้างทำงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าจะหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจ้างจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ก็ได้”
http://law.siamhrm.com/?file=law-020

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.myhora.com  และ http://www.thaiall.com

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Google+0
- 2012-11-8 3:07:53 คนอ่าน 12,220 คน