ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักกีฬา

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักกีฬา

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักกีฬา

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักกีฬา

ส่วนในด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้น พระองค์ทรงสนพระทัยในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น “วิ่งเหยาะ” และ “เดินเร็ว” โดยทรงออกกำลังพระวรกายอย่างสม่ำเสมอตามหลักวิชาการ ไม่เพียงเท่านั้นยังทรงบันทึกพระชีพจร ความดันพระโลหิต ทั้งก่อนและหลังทรงออกกำลังพระวรกาย ทรงปฏิบัติเช่นนี้เป็นกิจวัตร โดยทรงมีพระราชดำรัสถึงความจำเป็น ความสำคัญ และหลักของการออกกำลังกาย ระบุว่า “…การออกกำลังกายนั้น ถ้าทำน้อยไปร่างกายและจิตใจก็จะเฉา แต่ถ้าทำมากไปร่างกายและจิตใจก็จะช้ำ การออกกำลังแบบมีระบบ ทำให้ร่างกายแข็งแรงตลอดเวลา… ”

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักกีฬา

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักกีฬา

 

ไม่เพียงเท่านั้น ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ที่ว่า “…การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรง เป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่…” ยังได้แสดงให้เห็นว่าการที่พระองค์ทรงออกกำลังพระวรกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ได้มุ่งหวังแค่ประโยชน์ด้านสุขภาพร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ทรงมองการไกลถึงการสร้างประโยชน์เพื่อบ้านเมืองอีกด้วย

ถัดมาในโอกาสประชุมสัมมนาเรื่อง “การออกกำลังเพื่อสุขภาพ” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2523 พระองค์ทรงมีพระราชดำรัส ระบุว่า “ …ร่างกายของคนเรานั้นธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะพอดีโดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็จะเจริญคล่องแคล่ว อดทน ยั่งยืน ถ้าไม่ใช้แรงเลย หรือไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรงไปไม่ได้ แต่จะค่อยๆ หมดแรงลงและหมดสภาพไปก่อนเวลาอันควร ดังนั้นผู้ที่ปกติมีการทำงานโดยไม่ใช้กำลังหรือใช้กำลังแต่น้อย จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังให้พอเพียง ความต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน มิฉะนั้นจะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่เขาจะใช้สติปัญญา ความสามารถของเขา ทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมได้น้อยเกินไป เพราะร่างกายอันกลับอ่อนแอลงนั้น จะไม่อำนวยโอกาสให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ… ”


BDMS4

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักกีฬา

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักกีฬา

นอกจากนี้ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดการครองราช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกรณียกิจ ในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนมากอย่างต่อเนื่อง โดยในอดีตในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎรผู้ป่วยไข้ได้ทันที พระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า “…ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง…”

 

14716575_316515248726463_3500066809124487168_n

ด้วยทรงเป็นห่วงและเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง พระองค์ได้ริเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน โครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้พระราชทาน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ โครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรค “บีซีจี” เพื่อต่อสู้กับปัญหาเชื้อวัณโรค โครงการสถานบำบัดโรคโปลิโอ การก่อตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย ในการแก้ปัญหาโรคเรื้อน กาจัดหาเกลือเสริมไอโอดีน เพื่อแก้ปัญหาโรคคอพอก เป็นต้น

พระราชกรณียกิจอันหลากหลายในด้านการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน ส่งผลให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกย่องให้พระองค์เป็นผู้นำด้านสาธารณสุข โดยองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย “World Health Organization Thailand” ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเรา องค์การอนามัยโลก และผู้นำอื่นๆ ของโลก พระราชกรณียกิจต่างๆ ด้านการสาธารณสุข ล้วนแต่เป็นเครื่องสะท้อนหลักการ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” อย่างแท้จริง ที่เราต้องยึดเป็นแบบอย่างเพื่อปฏิบัติตามและต่อยอด พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชากรไทยและโลก ในการต่อสู้กับปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญต่างๆ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

พระจริยวัตร พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชกรณียกิจ ข้างต้น ถือเป็นตัวอย่างเพียงน้อยนิดที่เรารวบรวมมาให้ทุกคน ได้เห็นถึงต้นแบบที่ดีในด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทย อันมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยให้อยู่ดีมีสุขตลอดมา

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักกีฬา

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กษัตริย์นักกีฬา

 

ที่มา PPTV

Hilight เรื่องน่าสนใจ, เรื่องน่าสนใจ
- 20-10-2017 10:14:14 โพสต์โดย : TLC NEWS คนดู อ่าน 45 คน คน
  • คำค้นยอดนิยม

  • ดูละครย้อนหลัง