วันพืชมงคล 2556 พระโคกินอะไร ? พระโคกินข้าวโพด-หญ้า ได้ผ้า 4 คืบ

วันพืชมงคล 2556 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 พระยาแรกนา ปี 2556 และเทพีคู่หาบเงิน-หาบทอง พระโคเสี่ยงทาย วันพืชมงคล 2556

วันพืชมงคล 2556 พระโคกินข้าวโพด-หญ้า เสี่ยงทายผ้า 4 คืบ  วันพืชมงคล_2556_ข่าววันพืชมงคล

พระโคกินข้าวโพด-หญ้า ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร สมบูรณ์ ได้ผ้า4คืบ น้ำมาก

พระยาแรกนา_ปี_2556
วันพืชมงคล วันพืชมงคลปี 2556

วันพืชมงคล พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2556 : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

YouTube Preview Image

ซ้อมใหญ่พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขบวนแห่อิสริยยศของพระยาแรกนา ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง โดยจะซ้อมใหญ่วันที่ 8พ.ค.56 ที่ผ่านมา

วันพืชมงคล 2556 พระราชพิธีพืชมงคล

วันพืชมงคล 12 พฤษภาคม 2556  

พระยาแรกนา_2556

วันพืชมงคล เป็นวันพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพระราชพิธีมาแต่โบราณกาล เป็นพิธีทางพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีสงฆ์

วันพืชมงคล 2556 ซึ่งปีนี้ พระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ไปประกอบพิธีแทน สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในการพระราชพิธีพืชมงคล ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม พระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏักแก่นาย ชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาปี 2556 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันพืชมงคล 2556 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2556   วันพืชมงคล_2556_update

YouTube Preview Image

วันพืชมงคล เป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ เริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว

พระราชพิธีฯ ประกอบด้วย การปลุกเสกพันธ์ข้าว และการไถนาขวัญ แล้วรวมเรียกการพระราชพิธีนี้ว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พิธีแรกนา

เมล็ดพันธุ์ข้าว วันพืชมงคล 2556

พันธุ์ข้าวจากโครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รวม 1 พัน 417 กิโลกรัม ทั้งยังมีเมล็ดพืชต่างๆ เรียกรวมกันว่า “บุพพัณณปรัณณชาติ” หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิด

———————————-

วันพืชมงคล 2556 : พระยาแรกนาปี 2556
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พระยาแรกนา_2556

เทพีคู่หาบทอง เทพีคู่หาบเงิน  
คู่เคียงมีจำนวน 16 ราย และผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จำนวน 4 ราย

เทพีคู่หาบ-วันพืชมงคล2556

วันพืชมงคล 2556 : เทพีคู่หาบทอง ปี 2556
นางสาวสุมาลี จำเริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ กรมปศุสัตว์
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย

นางสาวสุวิสาข์ เกตุอินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไท

วันพืชมงคล 2556 : เทพีคู่หาบเงิน ปี 2556
นางสาวพชร ลาภผล
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย

นางสาวกาญจนา มาลัยกฤษณะชาลี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย

กำหนดการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

กำหนดการ วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคลปี 2556

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีพืชมงคล

วันพืชมงคล_2556_กำหนดการวันพืชมงคล

12 พฤษภาคม 2556 : พระราชพิธีพืชมงคล

พระราชพิธีพืชมงคล เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล (วันเกษตรกร) อันเป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพระราชพิธี ในวันอาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2556 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

13 พฤษภาคม 2556 : พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ในวันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2556
เป็นพิธีพราหมณ์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันพืชมงคล 2556 พระโคกิน อะไร ? วันพืชมงคล_2556_ข่าววันพืชมงคล

พระโค_กินอะไร_01

ผลพยากรณ์ ประจำปี 2556  วันพืชมงคล_2556_ข่าววันพืชมงคล

พระยาแรกนา หยิบได้ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี
นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่

พระโคกินข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี
พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

วันพืชมงคล_2556_พระโคเสี่ยงทาย01

วันพืชมงคล 2556 : พระโคแรกนา ปี 2556
พระโคแรกนา ได้แก่ ฟ้า และ ใส พระโคสำรอง ได้แก่ มั่น และ คง

———————————-

คำทำนายพระโค 2556 คำทำนายเสี่ยงทายของพระโค ปี 2556

การเสี่ยงทายผ้านุ่ง
คำทายวันพืชมงคล ที่เกี่ยวข้อง

ถ้าหยิบผ้าได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่า
น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่
ถ้าหยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า
น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
ถ้าหยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า
น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

การเสี่ยงทายของกิน ๗ สิ่ง (ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า)
คำทายวันพืชมงคล ที่เกี่ยวข้อง

ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพด  พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี

ถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

ถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้า
พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

ถ้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับ ต่างประเทศดีขึ้น
ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

วันพืชมงคล_2556_พระโคเสี่ยงทาย02

วันพืชมงคล 2556 คำทายวันพืชมงคล ปี 2556

———————————-

ประวัติวันพืชมงคล

วันพืชมงคล วันพืชมงคล ภาษาอังกฤษ: Royal Ploughing Ceremony

กบนอกกะลา วันพืชมงคล ประวัติวันพืชมงคล

 

วันพืชมงคล เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของ เกษตรกร ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัด พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหลวง

วันพืชมงคล 2556 ประวัติวันพืชมงคล
วันพืชมงคล หมายถึง วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อเป็นศิริมงคลแด่พืชพันธ์ธัญญาหาร บำรุงขวัญเกษตรกรและเตือนให้เริ่มเพาะปลูกข้าวและพืชไร่อันเป็นธัญญาหารหลักในการดำรงชีวิตของชาวไทย อ่าน >> ประวัติวันพืชมงคล << ประวัติวันพืชมงคล ต่อ

Google Doodles วันพืชมงคล

GoogleDoodles-วันพืชมงคล-2554

ข่าวด่วนวันนี้, ข่าวเด่นวันนี้ ข่าวใหม่
ข่าววันพืชมงคล เครดิต : ผู้จัดการออนไลน์, แนวหน้า, เนชั่น , springnews, เดลินิวส์, บ้านเมือง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,  wiki วันพืชมงคล

คำเสี่ยงทายวันพืชมงคล ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2556 >> วันพืชมงคล 2556 พระโคกินข้าวโพด-หญ้า อาหารสมบูรณ์ เสี่ยงทายผ้า 4 คืบ
ปี 2555 >> วันพืชมงคล 2555 พระโคกินหญ้า เสี่ยงทาย น้ำท่าบริบูรณ์ เสี่ยงทายผ้า 6 คืบ
ปี 2554 >> วันพืชมงคล 2554 พระโคกินหญ้า-เหล้า น้ำอาหารบริบูรณ์การค้าตปท.ดี เสี่ยงทายผ้า 6 คืบ

ประวัติวันพืชมงคล ที่เกี่ยวข้อง
» วันพืชมงคล ประวัติวันพืชมงคล
» การเสี่ยงทาย วันพืชมงคล

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
- 2013-05-13 10:55:45 คนอ่าน 21,316 คน