โปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 5 แล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ 5

โปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 5 แล้ว

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศลงวันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 2 เมษายนพุทธศักราช 2556 นั้น บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่าสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 และมาตรา 183 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ก่อนพา ครม. ชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ นายกรัฐมนตรี ได้นำ ครม. ใหม่ มาถ่ายรูปหมู่ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล สำหรับรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มีการประกาศลงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีรายชื่อดังนี้

 • น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี
 • นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี
 • นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
 • พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 • นางเบญจา หลุยเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • นายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนรายชื่อของบุคคลที่ให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี มีดังนี้

 • ร้อยตํารวจเอก เฉลิมอยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี
 • นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
 • นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
 • พลอากาศเอกสุกําพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • พลตํารวจโทชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ข่าวเด่น ที่มา kapook.com
ข่าวด่วนวันนี้, ข่าวเด่นวันนี้ ข่าวใหม่

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
- 2013-06-30 8:51:30 คนอ่าน 192 คน