โปรดเกล้าฯ 71เจ้าคุณใหม่ เจ้าคุณ”ธงชัย” ขึ้นรองสมเด็จ

โปรดเกล้าฯ เลื่อน-แต่งตั้งเจ้าคุณ 71 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนม พรรษา 5 ธ.ค.พระธรรมภาวนาวิกรม วัดไตรมิตร เป็นรองสมเด็จที่พระพรหมมังคลาจารย์ พระเทพวงศาจารย์ วัดหนองแวง ขอนแก่น ขึ้นชั้นธรรม พระราชรัตนมุนี วัดพระปฐมเจดีย์ ขึ้นชั้นเทพ พระมหาทอง วัดเขาสมโภชน์ ลพบุรี เป็นเจ้าคุณพระภาวนาสมณคุณ

โปรดเกล้าฯ 71เจ้าคุณใหม่ เจ้าคุณ"ธงชัย" ขึ้นรองสมเด็จ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ ประจำปี 2556 จำนวน 71 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 2556 ดังนี้ พระธรรมภาวนาวิกรม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระพรหมมังคลาจารย์, พระเทพวงศาจารย์ วัดหนองแวง จ.ขอนแก่น เป็น พระธรรม วิสุทธาจารย์, พระเทพปริยัติวิธาน วัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ์ เป็นพระธรรมมหาวีรานุวัตร, พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพระธรรมวิมลโมลี

พระราชรัตนมุนี วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็นพระเทพมหาเจติยาจารย์, พระราชวิริยาภรณ์ วัดศรีอุโมงค์คำ จ.พะเยา เป็นพระเทพญาณเวที, พระราชสุตาลังการ วัดนิมมานรดี เป็นพระเทพสุธี, พระราชมงคลรังษี วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระเทพสิทธิญาณรังษี, พระราชรัตนรังษี วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร อินเดีย เป็นพระเทพโพธิวิเทศ

พระครูสันติปัญญาภรณ์ วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ เป็นพระวิชัยธรรมคณี, พระมหาทอง ป.ธ.9 วัดเขาสมโภชน์ จ.ลพบุรี เป็นพระภาวนาสมณคุณ, พระครูศรีจริยาภรณ์ วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี เป็นพระสิริจริยาลังการ, พระครูศรีรัตนาลังการ วัดโพนชัย จ.เลย เป็นพระสิริรัตนเมธี, พระครูเขมวงศานุการ วัดนิโรธสังฆาราม จ.ยะลา เป็นพระโสภณธรรมมุนี, พระครูอนุสรธรรมคุณ วัดเหนือ จ.กาฬสินธุ์ เป็นพระสุนทรธรรมประพุทธ์, พระครูเกษมวิริยคุณ วัดแสงเกษม จ.อุบลราชธานี เป็นพระรัตโนภาสวิมล, พระครูสิทธิคีรีรักษ์ วัดเขาทุเรียน จ.นครนายก เป็นพระสิทธิวรนายก, พระมหาสนอง ป.ธ.9 วัดเชิงหวาย จ.อ่างทอง เป็นพระศรีวิสุทธิโสภณ, พระครูวิสิฐนันทวุฒิ วัดพระธาตุ แช่แห้ง จ.น่าน เป็นพระชยานันทมุนี

พระครูปัญญาวรกิจ วัดโลการาม จ.สงขลา เป็นพระวิสุทธาจารคุณ, พระครูพุทธิญาณโสภณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน เป็นพระพุทธบาทพิทักษ์, พระครูพิศาลจริยา ภิวัฒน์ วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี เป็นพระปัญญารัตนาภรณ์, พระมหามงคล ป.ธ.9 วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระศรีวีรมุนี, พระมหาจำลอง ป.ธ.9 วัดยานนาวา เป็นพระศรีวชิราลังการ, พระมหาศิริ ป.ธ.9 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี เป็นพระเมธีปริยัติวิบูล, พระมหาอิทธิยาวุธ ป.ธ.9 วัดสามพระยา เป็นพระปริยัติโศภณ, พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (วิศิษฏ์) วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นพระวิเชียรกวี, พระมหาไสว ป.ธ.7 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระภาวนา วิริยคุณ, พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ วัดอรุณราชวราราม เป็นพระโสภณวชิราภรณ์

พระครูปลัดสัมพิพัฒ นธุตาจารย์ (ชาญ) วัดสระเกศ เป็นพระพิทักษ์บรมบรรพต, พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณ (ประมวล) วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นพระศรีศิลปาจารย์, พระครูวิมลจันโทภาส วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี เป็นพระนันทวิริยา ภรณ์, พระครูสุนทรพิพัฒนโกศล วัดศาลา แดง เป็นพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์, พระครูไพศาลสาครกิจ วัดเกตุมดีศรีวราราม จ.สมุทร สาคร เป็นพระภาวนาวิสุทธิคุณ, พระครูปลัดวิมลสิทธิวัฒน์ (ไพศาล) วัดแก้วฟ้า จ.นนทบุรี เป็นพระโสภณรัตนาภรณ์

พระมหาพิมล ป.ธ.9 วัดปากน้ำมิชิแกน รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็นพระศรีญาณวิเทศ, พระมหาพยอม ป.ธ.7 วัดธัมมาราม รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เป็นพระวรญาณวิเทศ, พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ วัดสุทธาวาส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นพระวิเทศธรรมคุณ, พระครูวรกิตติโสภณ วัดพุทธสามัคคี นครไครส์ตเชิร์ช นิวซีแลนด์ เป็นพระกิตติโสภณวิเทศ, พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (สิทธิพล) วัดปากน้ำนิวซีแลนด์ เมืองธารังงา นิวซีแลนด์ เป็นพระมหาสิทธิวิเทศ

พระเทพเมธาภรณ์ วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี เป็นพระธรรมวราภรณ์, พระราชสารสุธี วัดสิริกาญจนาราม จ.กาญจนบุรี เป็นพระเทพเมธาภรณ์, พระราชมุนี วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระเทพโมลี, พระมหานายก วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระราชมุนี, พระวิสุทธินายก วัดสนธิกรประชาราม จ.เพชรบูรณ์ เป็นพระราชปริยัติบัณฑิต, พระรัตนมงคลโมลี วัดธาตุทอง เป็นพระราชวรญาณโสภณ, พระปรีชาญาณวิเทศ วัดธัมมธโร รัฐแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย เป็นพระราชสีลาภรณ์

พระ ครูพิศาลวินัยวาท วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระมหานายก, พระครูวิสุทธิญาณ วัดหนองหญ้าลาด จ.ศรีสะเกษ เป็นพระญาณวิเศษ, พระครูอรรคธรรมธารี วัดถ้ำพรหมโลก จ.ลพบุรี เป็นพระอุดมศีลคุณ, พระครูกิตติวรคุณ วัดอรัญญวาสี จ.หนองคาย เป็นพระกิตติสารโสภณ, พระครูวิมลศีลโสภณ วัดทุ่งศรีสองเมือง จ.นครพนม เป็นพระวิมลธรรมภาณ, พระครูอาทรธรรมนาถ วัดชุมนุมศรัทธา จ.นครปฐม เป็นพระปฐมคณาจารย์, พระครูสารเนติโกศล วัดตำหนัก จ.นครนายก เป็นพระมุนีนายก
พระครูสุปัญญาโกศล วัดดอนตูมกมลาวาส จ.ชัยนาท เป็นพระวิสุทธินายก, พระครูสุทธิพรหมคุณ วัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม เป็นพระสุทธิธรรมโสภณ, พระครูอรรถธรรมเมธี วัดควนกะไหล จ.พังงา เป็นพระ ประสาธน์ สารโสภณ, พระมหาชูชาติ ป.ธ.9 วัดนรนาถสุนทริการาม เป็นพระอมรมุนี, พระครูวิสุทธิสีลวัฒน์ วัดโสมนัส เป็นพระกิตติวิมลเมธี, พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (กาเข่ง) วัดสันติวนาราม ยะโฮบารู มาเลเซีย เป็นพระวินัยธรรมวิเทศ

นอกจากนี้ยังมีบรรพชิตจีนในประเทศ สิงคโปร์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ 1 รูป ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง คือ พระอาจารย์จีนวิเทศธรรมานุสิฐ(ด้ายหมิงขวา ฝ่าจ้าว) วัดพระเขี้ยวแก้ววิหาร ประเทศสิงคโปร์ เป็นพระอาจารย์จีนราชธรรมานุสิฐ

ที่มา : ข่าวสด

ข่าวด่วนวันนี้ข่าวเด่นวันนี้ คลิปข่าว

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
- 2013-11-29 2:10:58 คนอ่าน 576 คน