ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น

ปิยบุตร แสงกนกกุล – ประวัตินักการเมือง

ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น
ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น

ประวัติปิยบุตร แสงกนกกุล – ประวัตินักการเมือง

ปิยบุตรเกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2522 (1979) ปัจจุบันอายุ 39 ปี ชื่อเล่น “ป๊อก” เป็นลูกคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน เขาเกิดในครอบครัวคนชั้นกลางเชื้อสายจีนที่ค่อนข้างขาดแคลน แต่พ่อแม่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาของลูกๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งต้องแลกกับการใช้ชีวิตอย่างเหน็ดเหนื่อย ทำงานหนักและอดออม แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังลงท้ายด้วยภาระหนี้สินจากความต้องการสร้างอนาคตให้ลูก นี่ทำให้ปิยบุตรตระหนักดีถึงการเข้าไม่ถึงทรัพยากรของคนจำนวนมาก และอยากเห็นสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหนก็ตาม

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ (จบการศึกษา 2540)
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2540 – 2544)
ปริญญาโท DEA (Master 2) สาขากฎหมายมหาชนและกฎหมายสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Nantes ประเทศฝรั่งเศส วิทยานิพนธ์เรื่อง “ข้อความคิดเรื่องผู้มีส่วนได้เสียในคดีปกครองสิ่งแวดล้อม” (2546 – 2547)
ปริญญาเอก เกียรตินิยมดีมาก โดยมติเอกฉันท์ (Mention Très Honorable avec Félicitations) มหาวิทยาลัย Toulouse ประเทศฝรั่งเศส (2553) วิทยานิพนธ์เรื่อง “ศาลปกครอง: การกำเนิดของสถาบัน”
ประวัติการทำงาน
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอนและทำงานวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง (2544 – วันที่ 1 สิงหาคม 2561)
เดือนกันยายนปี 2553 ปิยบุตรร่วมกับเพื่อนอาจารย์อีก 6 คน จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้ง “คณะนิติราษฎร์” เพื่อทำงานทางวิชาการและเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของความพยายามสถาปนาหลักนิติรัฐ และประชาธิปไตยในสังคมไทย

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองกัมพูชา: จากความขัดแย้งทางการเมืองสู่การสถาปนานิติรัฐ – ประชาธิปไตย โครงการวิจัยวิชาการประเภทที่ 3 เสนอต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กุมภาพันธ์ 2559)
การพัฒนาระบบการพิจารณาวินิจฉัยคดีการเมืองในศาลยุติธรรม ร่วมกับ จันทจิรา เอี่ยมมยุรา, ธีระ สุธีวรางกูร, กริช ภูญีญามา เสนอต่อสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม (2556)
การออกกฎหมายอนุวัตการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ สมคิด เลิศไพฑูรย์ (หัวหน้าโครงการ), ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์, อนุชา ฮุนสวัสดิกุล เสนอต่อสำนักนายกรัฐมนตรี (2547)

ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น
ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น
ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น
ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น
ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น
ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น
ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น
ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น
ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น
ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น
ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น
ประวัติ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และอีกหนึ่งส.ส.ขวัญใจวัยรุ่น

ที่มา futureforwardparty

ภาพจาก naewna.commatemnewsLINE TodayPiyabutr Saengkanokkul – ปิยบุตร แสงกนกกุล