ประกาศถอดยศ พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร มือปราบน้องแนท พร้อมเรียกคืนเครื่องราชฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศตํารวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พลตํารวจตรี วิสุทธิ์ วานิชบุตร อดีตข้าราชการตํารวจ

ประกาศถอดยศ พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร มือปราบน้องแนท พร้อมเรียกคืนเครื่องราชฯ

โดยระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอด พลตํารวจตรี วิสุทธิ์ วานิชบุตร อดีตข้าราชการตํารวจ ออกจากยศตํารวจ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกในความผิดต่อประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ประกอบระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการถอดยศตํารวจ พ.ศ. 2547 ข้อ 1 (2)

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา ที่บุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี”

ประกาศถอดยศ พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชฯ

ข่าวเด่น ข่าววันนี้, เลือกตั้ง 2557
- 16-09-2017 8:43:18 โพสต์โดย : up2u คนดู อ่าน 1,872 คน คน