แชร์ว่อน! เอกสารทบ. ส่งเวียนทุกหน่วย ห้ามทหารออกทีวีไม่เหมาะสม

 

แชร์ว่อน! เอกสารทบ. ส่งเวียนทุกหน่วย ห้ามทหารออกทีวีไม่เหมาะสม

 

แชร์ว่อน! เอกสารทบ. ส่งเวียนทุกหน่วย ห้ามทหารออกทีวีไม่เหมาะสม

แชร์ว่อน! เอกสารทบ. ส่งเวียนทุกหน่วย ห้ามทหารออกทีวีไม่เหมาะสม

 

แชร์ว่อน! เอกสารทบ. ส่งเวียนทุกหน่วย ห้ามทหารออกทีวีไม่เหมาะสม ย้ำ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง หากทำอาชีพเสริมต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ

วันที่ 19 ก.ย. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีเอกสารคำสั่งเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ ของกรมกำลังพลทหารบก (กพ.ทบ.) ส่งถึงกำลังพลทุกหน่วยในสังกัดกองทัพบก ระบุถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการแต่งกายของทหาร และการขออนุญาตผู้บังคับบัญชาไปทำกิจกรรมผ่านรายการโทรทัศน์

โดยเอกสารดังกล่าวลงวันที่ 17 ก.ย. 2561 เป็นของ กพ.ทบ. ลงนามโดย พ.ท.ปิยะภัทร เสนีวงษ์ หัวหน้า กพ.ทบ. ส่งถึงกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ระบุว่า เนื่องจากปรากฏว่ามีกำลังพลของกองทัพบกไปประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ โดยอาชีพนั้นไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด

รวมถึงการรับเชิญเข้าสมาคม การสมัครไปร่วมรายการโทรทัศน์ และปรากฏภาพไม่เหมาะสมออกสู่สาธารณะ จึงขอให้ผู้บังคับหน่วยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาวินัย และความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ. ที่ 1301/2534 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2534 เรื่อง ห้ามข้าราชการไปเกี่ยวข้องกับสถานเริงรมย์และแหล่งอบายมุข เช่น ห้ามข้าราชการไปทำงานหรือเกี่ยวข้องกับสถานเริงรมย์ ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบริการ แหล่งอบายมุขต่างๆ หรือกิจการใดๆ ที่ไม่สมควร

รวมถึงการประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ จะต้องเป็นงานซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการปฏิบัติราชการ หรืองานนั้นมีผลกระทบต่อหน้าที่ประจำ และการประกอบอาชีพเสริมจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

2.ข้าราชการทหารผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของรายการที่มีการเผยแพร่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่ของทางราชการทหาร จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาต โดยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเข้าสมาคม เข้าศึกษา หรือบอกความในราชการ พ.ศ.2510

และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง หากจะต้องสวมเครื่องแบบร่วมกิจกรรมนั้นๆ ให้คำนึงถึงภาพลักษณ์ของทหาร โดยจะต้องแสดงออกในลักษณะที่เหมาะสม

 

 

ที่มา mthai
ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าวข่าวต่างประเทศ ,ข่าวกีฬา
ข่าวเด่น ข่าววันนี้
- 19-09-2018 10:34:20 โพสต์โดย : TLC NEWS คนดู อ่าน 28 คน คน