ฉลุย! สภาฯ ผ่านงบปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทแล้ว

สภาฯ ผ่านงบปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทแล้ว

การประชุมสภาฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท วาระ 2 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 จนครบทั้ง 55 มาตรา

ล่าสุดเมื่อเวลา 17.34 น. ที่ประชุมสภาฯ มีมติโหวตเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งบฯ 2563 วาระ 3 จากผู้ประชุม 450 คน เห็นด้วย 253 คน และงดออกเสียง 196 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 คน

ซึ่งหลังทราบผลโหวตดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวขอบคุณ ส.ส.ที่สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการปฏิรูปประเทศ

เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม โดยพร้อมรับข้อเสนอแนะของสมาชิกไปปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณมากที่สุด

ขณะเดียวกันให้คำยืนยัน และความมั่นใจว่าจะนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโปร่งใส ดำเนินการได้อย่างบรรลุผลสำเร็จ

ที่มา : Mthai