ประชุมสภาวันนี้ เปิดนโยบายรัฐบาล 12 ด้าน ปกป้อง-เชิดชูสถาบัน เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. รายงานข่างจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า สำหรับนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภา ความหนาประมาณ 40 หน้า แบ่งเป็น 

เปิดนโยบายรัฐบาล 12 ด้าน ปกป้อง-เชิดชูสถาบัน เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
เปิดนโยบายรัฐบาล 12 ด้าน ปกป้อง-เชิดชูสถาบัน เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

นโยบายหลัก 12 ด้าน ได้แก่

1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2 การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยประเทศ และความสงบสุขประเทศ
3 การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
4 การสร้างบทบกาทของไทยในเวทีโลก
5 การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย
6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย
9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
10 การพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
12 การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

ขณะที่หัวข้อของนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ประกอบด้วย

1 การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน
2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8 การแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายราชการประจำ
9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11 การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12 การสนับสนุนให้มีการศึกษา รับฟังความเห็นประชาชน และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรมนูญ

นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐบาล

ภาพจาก BenarNews ,วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ที่มา ข่าวสด

คลิปข่าววีดีโอข่าววันนี้คลิบข่าววันนี้ , คลิปวันนี้ , ฟรีรูปภาพ คลิปบันเทิง
ดูดวง , ทำนายฝัน , แก้ฝัน , เลขเด็ด , สูตรหวย , ท่องเที่ยว , เที่ยวหน้าฝน