สรุปการแถลงนโยบายรัฐบาล ( 25 ก.ค.)

วันนี้ (25 ก.ค. ) ถือเป็นวันแรกของรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐ ที่ได้มีการแถลงนโยบาย โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมใหญ่ทีโอทีในเวลาประมาณ 8.30 น. เพื่อเตรียมตัวในการแถลงนโยบาย

นโยบายหลักของรัฐบาล จำนวน 12 ข้อ

 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
 3. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
 6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
 10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาล จำนวน 12 ข้อ

 1. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
 5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
 10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
 12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ไทม์ไลน์ การแถลงนโยบาย

ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า

08.40 น.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินทางมาถึงห้องประชุม TOT เตรียมตัวแถลงนโยบาย

09.00 น.

เริ่มการเปิดประชุมสภา-แถลงนโยบาย

09.10 น.

นายชวน หลีกภัย ได้เริ่มต้นการเปิดประชุมสภา โดยได้กล่าวถึงรายละเอียด ขึ้นตอน ข้อกำหนด ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้สอบถามในประเด็นต่างๆ

09.30 น.

นายกฯ เริ่มต้นการแถลงนโยบาย โดยได้เกริ่นนำก่อนจะถูกประท้วงจาก ส.ส.ฝ่ายค้านว่า ในการประชุมสภา ในวันนี้ เป็นการแถลงนโยบาย มิใช่การอภิปราย ขอให้อยู่ในกรอบของเอกสารแถลงนโยบาย

09.45 น.

ส.ส.ฝ่ายค้าน ยกมือประท้วง เนื่องจากมีบางส่วนที่นายกฯ ได้อ่านข้ามไป ทำให้ข้อความอาจจะไม่ได้ถูกบันทึกในบันทึกการประชุม และขอให้นายกฯ ดำเนินการตามขั้นตอน-เนื้อหาของเอกสารแถลงนโยบาย

10.42 น.

ส.ส.ฝ่ายค้านประท้วง ในประเด็นที่ท่านนายกฯ ได้อ่านข้ามเนื้อหาในหน้า 14-15 ไป ขอให้นายกฯ กลับไปอ่านใหม่ โดยมี ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลได้ยกมือขอให้นายกฯ แถลงให้จบเสียก่อน ประธานฯ รับฟังข้อประท้วง โดยขอให้นายกฯ ได้อ่านทวนในส่วนที่ข้ามไป

11.23 น.

นายกฯ อ่านแถลงนโยบายหลัก 12 ข้อจบเป็นทีเรียบร้อย ก็ได้อ่านแถลงนโยบายเร่งด่วน จำนวน 12 ข้อต่อ

11.39 น.

นายกฯ แถลงนโยบายหลัก และ นโยบายเร่งด่วนเป็นที่เรียบร้อย โดยประธานสภาได้สรุปข้อกำหนด ในการอภิปราย-ซักถามในประเด็นนโยบายที่ได้แถลงจบลงไป

11.40 น.

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ได้ลุกขึ้นทักท้วงในเรื่องของประเด็นที่นายกฯ ไม่ได้อ่านพระบรมราชโองการ และรายชื่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะทำให้ขัดต่อข้อกำหนดได้

11.49 น.

นายกฯ อ่านพระบรมราชโองการแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่ง โดยยอมรับว่า ตนเองเป็นมือใหม่ในทางการเมือง

11.51 น.

ประธานสภาเริ่มต้นการอภิปราย ตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ โดยให้สิทธิ์ตามลำดับที่ได้แจ้งไว้

11.55 น.

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกำลังอภิปรายในประเด็นของความไม่เชื่อมั่นในรมต. คนเดิม ของรัฐบาลเดิม ว่าไม่สามารถจะดำเนินนโยบายที่แถลงมานั้น ให้ประสบความสำเร็จได้ ครม. ชุดนี้ไม่มีความสง่างาม และไม่มีคุณสมบัติของรมต. เลย และยังเป็นครม. ที่สืบทอดอำนาจจากรัฐบาลที่ผ่านมาอีกด้วย

12.05 น.

ส.ส. พปชร. ประท้วง ตามข้อ 43 โดยอ้างว่า เป็นการอภิปรายวนเวียน ซ้ำซาก ขอให้ประธานได้พิจารณา โดยประเด็นนี้ ประธานถือว่า ยังไม่เกินขอบเขต และให้ผู้ที่ถูกพาดพิงมาชี้แจงได้ ดังนั้นยังถือว่า ยังอยู่ในขอบเขต ให้ นายสมพงษ์ อภิปรายต่อ

12.05 น.

น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ลุกขึ้นประท้วง ในคำว่า \”Sick man of Asia\” ก่อนที่ประธานจะระบุให้ผู้ประท้วง ประท้วงกับประธาน มิใช่ประท้วงผู้อภิปราย ก่อนให้นายสมพงษ์อภิปรายต่อ ซึ่งต่อมาได้ให้นายสมพงษ์อยู่ในกรอบ และไม่ยกตัวอย่างซ้ำไปมา

12.30 น.

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้ลุกขึ้นอภิปรายนโยบายรัฐบาล โดยระบุว่า เป็นนโยบายที่เลื่อนลอย พูดเรื่อยเปื่อย โดยย้ำด้วยว่า เป็นนโยบายที่ขาดวิสัยทัศน์ ไม่มีความชัดเจนว่า จะทำเมื่อไหร่ เริ่มอย่างไร และวัดผลได้อย่างไร

12.39 น.

ส.ส. พปชร. ประท้วงประธาน (ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็น นายพรเพชร วิชิตชลชัย มาแทนนายชวน หลีกภัย)

12.55 น.

วันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้กล่าวถึง เหตุการณ์ในการยึดอำนาจเมื่อ 5 ปีก่อน ว่า ใครอยากคิดสู้นะ ผมเตรียมการณ์มา 3 ปีกว่า ที่ตนเองคาใจมาตั้งแต่ครั้งนั้น ว่า แทบไม่น่าเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้เตรียมการรัฐประหารมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง

13.00 น.

นายวันนอร์ ได้จึ้ประเด็นการอภิปรายไปที่นายอุตตม ทั้งในประเด็นของคดีธนาคารกรุงไทย, ประเด็นเรื่องที่ทำกินในนโยบายเมื่อครั้งที่นายอุตตมเป็น รมต. อุตสาหกรรม

13.13 น.

ในประเด็นปัญหายาเสพติด นายวันนอร์ ระบุว่า เป็นปัญหาในทั่วทุกภาคของประเทศ ไม่ได้อยู่แค่เพียงภาคใต้ (อ้างอิง นโยบายเร่งด่วน ข้อ 9)

13.20 น.

นายปิยบุตร ได้ลุกขึ้นอภิปราย โดยใช้สิทธิ์แทนนายธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และย้ำว่า จะพยายามให้อยู่ในกรอบเวลา 30 นาที

ที่มา news.mthai.com

คลิปข่าววีดีโอข่าววันนี้คลิบข่าววันนี้ , คลิปวันนี้ , ฟรีรูปภาพ คลิปบันเทิงข่าวอาชญากรรม
ดูดวง , ทำนายฝัน , แก้ฝัน , เลขเด็ด , สูตรหวย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กางคิวแถลงนโยบาย 28 ชั่วโมง! ขอฝ่ายค้าน อย่าแตะต้อง คุณสมบัติ “บิ๊กตู่”กางคิวแถลงนโยบาย 28 ชั่วโมง! ขอฝ่ายค้าน อย่าแตะต้อง คุณสมบัติ “บิ๊กตู่”